Gizlilik politikası – Kız Kardeşim Projesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

Habitat Derneği

Kız Kardeşim Projesi

Aydınlatma Metni

Web sitemizin adresi: https://kizkardesim.net

Habitat Derneği (Habitat) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Habitat veya Habitat adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; Habitat’ın gerçekleştirmekte olduğu Kız Kardeşim Projesi (“Proje”) çerçevesinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz,

 • Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca tarafınızdan alınan açık rızaya,
 • Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında b bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Habitat’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine bu amaçlara istinaden aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Habitat’ın Proje çerçevesinde Türkiye’de kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı, kadınların gıda girişimciliği üzerine iş geliştirme süreçlerinin desteklenmesi amaçlarıyla  işlenmektedir.

Habitat olarak, veri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve yukarıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme süresine kadar muhafaza edilebilir, yukarıda belirtilen işleme amaçları çerçevesinde yazılı ve görsel olarak basılıp fiziki ve elektronik ortamda paylaşılabilir, dağıtılabilir, aktarılabilir.

Belirtmek gerekir ki; Habitat, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya projenin kesin sona erme süresi kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya projenin kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Habitat tarafından işlenen kişisel verileriniz; açık rızanıza istinaden ve/veya 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla aşağıda belirtildiği üzere Kişisel verileriniz; Habitat’ın sosyal medya hesaplarına, Yurt içinde bulunan Proje ortaklarımıza, talep edilmesi halinde kanuni yükümlülük çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır. Belirtmek isteriz ki kanunen almaya yetkili kurum ve kuruluşlar haricinde bu verileriniz güvenliğine ve amaç dahilinde kullanılacağına ilişkin aktarılan mercilerden tarafımızdan taahhütler alınmıştır.

 • İşlenen Kişisel Verileriniz

Habitat, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Habitat’ın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 1. Adınız, soyadınız,
 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Habitat Derneği ile linkte yer verilen ilgili kişi başvuru formu (Forma ulaşmak için tıklayınız) doldurularak iletişime geçebilirsiniz. Habitat Derneği’ne ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Habitat Derneği, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan                         : Habitat Derneği

Telefon Numarası        : 0212 265 33 14 / 0212 265 33 15

Fax Numarası               : 0212 265 33 80

Posta Adresi                : Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No.6/200 Sarıyer, İstanbul

E-posta adresi              : info@habitatdernegi.org